Matthew 6:34, Ecclesiastes 4:9-10, Job 1:21, Romans 8:35